Vereenvoudiging

Het nieuwe kader biedt de mogelijkheid aan de lidstaten om strafvervolging gemakkelijker aan elkaar over te dragen. Een dergelijke overdracht is tot nu toe heel complex en gaat gepaard met veel praktische problemen en een chaos van bilaterale akkoorden en onduidelijke voorwaarden. Aan de basis van deze complexiteit ligt een gefragmenteerd Europees rechtskader. Dat verandert binnenkort.

Grensoverschrijdende criminaliteit

Kanko: “We hebben hier keihard aan gewerkt en constructief over fractiegrenzen heen naar de beste oplossingen gezocht. Iedereen beseft hoe belangrijk dit is. Deze nieuwe regels zorgen voor harmonisatie en dus een betere strafvervolging om grensoverschrijdende criminaliteit - zoals terrorisme, mensensmokkel, cybercriminaliteit, witwaspraktijken, drugs- en wapenhandel - doeltreffend te bestrijden. Criminelen maken steeds vaker deel uit van georganiseerde bendes die actief zijn op het grondgebied van verschillende lidstaten. Daarom moet de overdracht van strafvervolging vlotter gebeuren. Efficiëntie en rechtszekerheid staan hierbij centraal.”

Geen nodeloos gerekte procedures

Het nieuwe pakket regels houdt onder andere rekening met de privacy van alle betrokken partijen, bepaalt wie welke informatie moet geven of ontvangen, wie de aanvraag kan doen en wie uiteindelijk beslist. De overdracht gebeurt op die manier in de beste omstandigheden en op het beste moment zodat procedures niet nodeloos gerekt worden en het gerechtelijk onderzoek hinderen.

Harmonisatie was nodig

Volgens Kanko was de harmonisatie van de wetgeving dringend nodig: “De kern van een goed functionerende rechtsstaat is een efficiënt gerechtsapparaat met duidelijke regels. Het is in het belang van iedereen dat misdrijven berecht worden door de best geplaatste lidstaat en dat het ne bis in idem-principe gerespecteerd is. Harmonisatie was dringend nodig, zeker omdat grensoverschrijdend misdaad helaas blijft toenemen. Drugsbendes en andere zware criminelen maken onze steden onveilig.”